RETRANSMISJA Z UROCZYSTOŚCI

 

 

W dniu 15 czerwca 2018 roku, Uczelnia uroczyście obchodziła Jubileusz 20-lecia jej powstania.

Obchody rozpoczęto o godz. 9.30 mszą św. celebrowaną przez Jego Ekscelencję Biskupa Diecezji Tarnowskiej ks. dra Andrzeja Jeża w kościele św. Kazimierza. Kościół był wypełniony studentami, członkami Senatu, nauczycielami akademickimi, gośćmi zaproszonymi na czele z dr. Piotrem Dardzińskim – Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Z Kościoła, w barwnym orszaku, wszyscy przeszli do auli przy Al. Wolności 40.

Rozpoczęła się część oficjalna Jubileuszu, którą prowadził Wojciech Molendowicz. JM Rektor dr hab. inż. Mariusz Cygnar przywitał zaproszonych gości: Wiceministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – dra Piotra Dardzińskiego, przedstawicieli władz wojewódzkich na czele z Panią Urszulą Nowogórską, władz kościelnych z Biskupem Tarnowskim ks. dr Andrzejem Jeżem oraz ks. dr. Janem Siedlarzem – proboszczem parafii św. Kazimierza, władze samorządowe: Starostę Powiatu Nowosądeckiego – Marka Pławiaka, Wicestarostę Powiatu Gorlickiego – Jerzego Nalepkę, Przewodniczącego Rady Miasta Nowego Sącza – Janusza Kwiatkowskiego, Zastępcę Prezydenta Miasta Nowego Sącza Jerzego Gwiżdża, burmistrzów i wójtów sąsiednich gmin, rektorów, prorektorów, dziekanów zaprzyjaźnionych Uczelni na czele z prof. dr. hab. Witoldem Stankowskim – przewodniczącym Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych, przedstawicieli różnych instytucji lokalnych, członków Konwentu z udziałem Przewodniczącego Zygmunta Berdychowskiego, członków Senatu, byłych prorektorów Uczelni, kanclerzy, dyrektorów instytutów, nauczycieli akademickich i innych pracowników Uczelni a w szczególności absolwentów i studentów.

Gośćmi szczególnymi byli Agnieszka Bałanda-Tuleja, córka prof. dra hab. Andrzeja Bałandy, rektora PWSZ w Nowym Sączu w latach 1998-2007, prof. dr hab. Piotr Salabura – doktorant prof. A. Bałandy oraz przyjaciel rodziny – prof. dr hab. Maria Olech.

Część pierwsza Jubileuszu poświęcona była prof. Andrzejowi Bałandzie - nadaniu Jego imienia auli PWSZ i odsłonięciu tablicy upamiętniającej zasługi śp. Profesora. Laudację wygłosiła dr hab. Zdzisława Zacłona, prof. nadzw. Profesora bardzo ciepło wspominał także prof. Piotr Salabura. Całość wystąpień dopełnił wzruszający, dokumentalny film z udziałem Profesora A. Bałandy, przygotowany przez Wojciecha Molendowicza, na podstawie dokumentów znajdujących się w archiwum Regionalnej Telewizji Kablowej w Nowym Sączu.

Aktu odsłonięcia dokonała córka profesora Agnieszka w towarzystwie Ekscelencji Biskupa Andrzeja Jeża, rektorów: prof. dra hab. inż. Zbigniewa Ślipka, dra hab. inż. Mariusza Cygnara, prof. nadzw., prof. dra hab. Piotra Salabury, lic. Marka Uszko – reprezentanta studentów. Pani Agnieszka Bałanda-Tuleja odczytała list prof. dr hab. Marii Bałandy – żony Profesora, z podziękowaniem za pamięć o Profesorze i nadanie Jego Imienia Auli PWSZ oraz życzeniami jubileuszowymi.

Część druga Jubileuszu dotyczyła rozwoju Uczelni w minionym 20-leciu, którą zaprezentował JM Rektor Mariusz Cygnar.

Nie zabrakło także uhonorowania pracowników medalami państwowymi za długoletnią służbę. Aktu dekoracji dokonał, w imieniu Prezydenta RP, dr Piotr Dardziński. Medalami odznaczeni zostali: Złotym Medalem Za Długoletnią Służbę dr Dorota Ogonowska, Srebrnym Medalem Za Długoletnią Służbę mgr Anna Kozubińska, Brązowym Medalem Za Długoletnią Służbę: dr Tomasz Cisoń, dr Tomasz Maślanka, dr Teresa Myjak, dr Halina Rechul, mgr inż. Katarzyna Górowska, mgr Magdalena Kwak, mgr Judyta Witowska.

Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania Minister Edukacji Narodowej nadała „Medal Komisji Edukacji Narodowej” nauczycielom akademickim: dr. hab. Henrykowi Mazurkowi, dr Annie Blak – Kalecie, dr. Andrzejowi Kohmannowi, dr. Stanisławowi Malinowskiemu, dr. Piotrowi Serafinowi, dr Annie Cetnarowskiej, dr Ewie Chełminiak, mgr Jadwidze Rysiewicz, mgr Józefie Sznajder.

Ponadto Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu Uchwałą Nr 26/2018 z dnia 25 maja 2018 r. w uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju Uczelni i umacniania jej autorytetu w środowisku nadał honorowy tytuł „Zasłużony dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu” siedmiu nauczycielom akademickim: prof. dr. hab. Tadeuszowi Kudłaczowi, prof. dr. hab. Krzysztofowi Surówce, dr. hab. n.med. Ryszardowi Gajdoszowi, dr Dorocie Ogonowskiej, dr Monice Madej- Cetnarowskiej, dr. inż. Edmundowi Kulawikowi oraz emerytowanemu nauczycielowi akademickiemu - dr. Władysławowi Mężykowi. Dyplom z odznaką wręczył Przewodniczący Senatu JM Rektor Mariusz Cygnar.

Jubileusz był też okazją do wręczenia nagród studentom, którzy wzięli udział w konkursie fotograficznym „PWSZ w Nowym Sączu w obiektywie”. Nagrody otrzymali: Aneta Wierzycka – I miejsce w kategorii „zdjęcie pojedyncze” oraz w kategorii „ zdjęcie –cykl”: Karolina Szymczyk – I miejsce, Małgorzata Tokarczyk - II miejsce, Tomasz Banach - III miejsce. Nagrody wręczył JM Rektor.

Jubileusz nie mógł się obejść bez wystąpień okolicznościowych, gratulacji, życzeń. Między innymi głos zabrali: dr Piotr Dardziński – Podsekretarz Stanu w MNiSW, prof. dr hab. Witold Stankowski – Przewodniczący Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych, Urszula Nowogórska - Przewodnicząca Sejmiku Małopolskiego, która także wręczyła JM Rektorowi Nagrodę Województwa Małopolskiego POLONIA MINOR, Jerzy Gwiżdż - Zastępca Prezydenta Miasta Nowego Sącza, Janusz Kwiatkowski - Przewodniczący Rady Miasta, Marek Pławiak - Starosta Powiatu Nowosądeckiego, który uhonorował władze Uczelni za pracę na rzecz rozwoju Sądecczyzny „Jabłkami Sądeckimi” (złotym i srebrnymi), Krzysztof Świerczek - Małopolski Wojewódzki Komendant OHP w Krakowie, Zygmunt Berdychowski – Przewodniczący Konwentu, lic. Marek Uszko - Przewodniczący URSS, Jacek Łukasik – reprezentant absolwentów. Ponadto, wielu przedstawicieli różnych instytucji osobiście złożyło lub przesłało życzenia, gratulacje, które zostaną umieszczone na stronie internetowej Uczelni w zakładce „Listy gratulacyjne”. Serdecznie dziękujemy.

Oficjalną uroczystość zakończył krótki występ chóru i solistów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia im. Fryderyka Chopina w Nowym Sączu pod dyrekcją Marzeny Pikuły.

W części nieoficjalnej, uczestnicy uroczystości mogli tradycyjną lampką wina wznieść toast za dalszą pomyślność Uczelni.