4 października Mszą św., odprawioną przez ks. Leszka Leszkiewicza – biskupa pomocniczego Diecezji Tarnowskiej, zainaugurowano w naszej Uczelni 22. rok akademicki.

W oficjalnej uroczystości udział wzięli: Senator RP – Stanisław Kogut, Posłowie na Sejm RP: Jagna-Marczułajtis-Walczak i Wiesław Janczyk, Wicemarszałek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – Łukasz Smółka, Wicewojewoda Małopolski – Zbigniew Starzec, Przewodnicząca Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Małopolskiego – Marta Mordarska, Prezydent Miasta Nowego Sącza – Ludomir Handzel, przedstawiciele lokalnych władz samorządowych na czele z Burmistrzem Miasta i Gminy Stary Sącz – Jackiem Lelkiem, członkiem Zarządu Powiatu Nowosądeckiego - Zofią Niką, dyrektorzy Specjalistycznych Szpitali w Nowym Sączu, Gorlicach, Krynicy, przedstawiciele policji, straży granicznej, straży pożarnej, osoby zasłużone dla Uczelni, przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń regionalnych.

Inaugurację zaszczycili także licznie zebrani rektorzy i prorektorzy zaprzyjaźnionych uczelni na czele z Przewodniczącym Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych – prof. dr. hab. Witoldem Stankowskim, a także dziekani uczelni krakowskich. W uroczystości wzięli także udział: Rektor Uniwersytetu w Preszowie prof. Ph Dr Peter Konya oraz prorektor ds. Rozwoju, Informatyzacji i Oceny Jakości – doc. Ing. Peter Adamisin, członkowie Rady Uczelni na czele z przewodniczącym Januszem Komurkiewiczem, członkowie Senatu, nauczyciele i pracownicy, a nade wszystko nasi tłumnie zebrani studenci.

Przemówienie inauguracyjne wygłosił JM Rektor, dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. pwsz, który podkreślił dotychczasowy, znaczący rozwój Uczelni zarówno w zakresie bazy, kierunków kształcenia, działań związanych z wdrażaniem założeń reformy systemu szkolnictwa wyższego. Poinformował, iż bieżący rok akademicki na 16 kierunkach studiów pierwszego stopnia, 6 kierunkach – drugiego stopnia, oraz dwu kierunkach jednolitych studiów magisterskich rozpocznie 1266 studentów. Łącznie w Uczelni studiować będzie 3560 studentów pod przewodnictwem 280 nauczycieli akademickich.

W imieniu wszystkich kandydatów przyjętych na pierwszy rok studiów ślubowanie złożyło 21 przedstawicieli ( po jednym przedstawicielu każdego kierunku studiów), którzy zostali przyjęci na studia z najlepszymi ocenami uzyskanymi na świadectwie dojrzałości. Aktu immatrykulacji dokonał JM Rektor w towarzystwie dr Haliny Potok – Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia. Gratulacje nowo przyjętym do społeczności uczelnianej studentom złożyła Agnieszka Kosecka - zastępczyni Przewodniczącej Uczelnianej Rady Samorządu Studentów.

Inauguracja roku akademickiego była też okazją do uhonorowania przez Prezydenta RP pracowników: odznaczeniami państwowymi i medalami za długoletnią służbę. Złoty Krzyż Zasługi został nadany prof. dr. hab. inż. Bogusławowi Cieślikowskiemu, a Brązowy Krzyż Zasługi mgr Annie Pych. Prezydent RP przyznał także pięć Złotych Medali za Długoletnią Służbę pracownikom administracji: mgr Sławomirowi Ciułkowskiemu, mgr Dariuszowi Horowskiemu,
mgr Halinie Marcisz, mgr Annie Serafin, Annie Zając; trzy Srebrne Medale za Długoletnią Służbę: dr. Markowi Reichelowi, mgr Joannie Loesch, Halinie Kachniarz oraz cztery Brązowe Medale za Długoletnią Służbę: mgr Beacie Górce-Szczyrek, mgr Iwonie Śliwińskiej, mgr Agnieszce Zwolenik, mgr Magdalenie Źrałce.

Aktu dekoracji, w Imieniu Prezydenta RP, dokonał Wicewojewoda Małopolski Zbigniew Starzec.

 

Minister Edukacji Narodowej, Pan Dariusz Piontkowski, nadał zasłużonym dla oświaty nauczycielom akademickim, Medal Komisji Edukacji Narodowej. Medalami KEN zostali uhonorowani: Dr hab. inż. Jerzy Langman, dr Mariusz Chomoncik, dr Janusz Pater, dr Jolanta Kamińska, mgr Katarzyna Kornaś-Małucha. Dekoracji MKN dokonał JM Rektor dr. hab. inż. Mariusz Cygnar.

JM Rektor wyróżnił listami gratulacyjnymi nauczycieli akademickich, którzy w minionym roku akademickim uzyskali tytuły i stopnie naukowe. Tytuł profesora uzyskał dr hab. Grzegorz Sztwiertnia, stopień doktora habilitowanego: dr Iwona Bugajska-Bigos, dr inż. Sławomir Kowalski, dr Witold Przygoda, stopień doktora uzyskali: mgr Katarzyna Frączek, mgr Andrzej Naściszewski, mgr Aneta Oleksy-Gębczyk, mgr Magdalena Twardowska, mgr Joanna Wyrostek, mgr Iwona Zaczyk.

Prezes AZS Zbigniew Małek przedstawił najlepsze osiągnięcia sportowe naszych studentów w minionym roku akademickim. Puchary zostały wręczone przez JM Rektora: Ewie Brzeskiej – studentce 3 roku kierunku Fizjoterapia - brązowej medalistce Mistrzostw Polski w Triatlonie, Grzegorzowi Rosłońskiemu - studentowi 3 roku kierunku Wychowanie Fizyczne – złotemu medaliście Akademickich Mistrzostw Polski w Biegach Przełajowych, Kamilowi Perle - studentowi 3 roku kierunku Wychowanie Fizyczne – złotemu medaliście Uniwersyteckich Mistrzostw Polski w Kulturystyce oraz Patrycji Słaby – studentce 3 roku kierunku Fizjoterapia – Mistrzyni Świata w Bikini Fitness (Ekwador) i zdobywczyni złotego medalu na Arnold Classic w Barcelonie.

Gratulacje i życzenia dla społeczności akademickiej, a w szczególności dla studentów pierwszego roku studiów złożyli: Wicemarszałek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – Łukasz Smółka, Wicewojewoda Małopolski – Zbigniew Starzec, Prezydent Miasta Nowego Sącza – Ludomir Handzel oraz prof. dr hab. Witold Stankowski – Przewodniczący Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych.

Wykład inauguracyjny pt. „ Energia życia , księga drogi i cnoty” wygłosił prof. dr hab. inż. Jerzy Zwoździak.

Oprawa muzyczna uroczystości należała do chóru Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Nowym Sączu pod dyrekcją Marzeny Pikuły.