Podsumowanie minionego roku i kończącego się semestru zimowego – inwestycje (te już realizowane oraz planowane), nauka w dobie pandemii, a także bliższe i dalsze plany Uczelni – to tematy konferencji prasowej władz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, która odbyła się (21 stycznia 2021 roku) w Auli im. prof. Andrzeja Bałandy.

Rektor Uczelni – dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. PWSZ – mówił o wyzwaniach, przed jakimi stanęła Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu w związku z pandemią koronawirusa. Pomimo trudności, Uczelnia wciąż się rozwija, oferując obecnie: 18 kierunków studiów pierwszego stopnia (licencjackie i inżynierskie), 6 – drugiego stopnia (magisterskie), a także 2 – 5-letnie, jednolite studia magisterskie. W ciągu ostatnich 5 lat uruchomiono aż 12 nowych kierunków studiów, w tym 3 w roku akademickim 2020/2021, a o zgodę na utworzenie kolejnych 3 planuje ubiegać się w najbliższych miesiącach. Uczelnia dba również o systematyczne wzbogacanie bazy dydaktycznej i badawczej, na co w minionym roku przeznaczyła aż 2,5 mln zł.

O większy prestiż

JM Rektor dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. PWSZ podkreślił, że ambicją Uczelni jest poddać się procesowi parametryzacji w ciągu najbliższych lat, co z jednej strony pozwoli na pozyskanie dodatkowych środków na badania naukowe, a z drugiej z pewnością przyczyni się do podniesienia prestiżu i umocnienia pozycji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu na rynku edukacyjnym w subregionie.

Planowanie tego przedsięwzięcia możliwe jest dzięki systematycznie podnoszącej swoje kwalifikacje kadrze badawczo-dydaktycznej. W minionych 5 latach aż 39 pracowników uzyskało stopnie i tytuły naukowe, z czego w samym roku akademickim 2019/2020 było to 7 osób: 1 – profesora, 3 – doktora habilitowanego i 3 – doktora. W kolejnym roku akademickim 10 nauczycieli miało otwarte przewody doktorskie, a 3 z nich obecnie posiada już stopień doktora. Dla około 70% kadry akademickiej Uczelnia jest podstawowym miejscem pracy.

Inwestycje

Wiele miejsca w swojej wypowiedzi JM Rektor dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. PWSZ poświęcił inwestycjom. Spośród wszystkich obiektów Uczelni jak dotąd własnej siedziby nie posiada jeszcze Instytut Ekonomiczny. Obecnie zajęcia odbywają się w części budynku przy ul. Jagiellońskiej, popularnie zwanym „Ciuciubabką”, użyczonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Wieloletnie zabiegi Uczelni, zmierzające do wybudowania samodzielnego obiektu Instytutu Ekonomicznego, zwieńczone zostały w 2020 roku. W listopadzie rozpoczęła się budowa gmachu przy Al. Wolności, który ma być oddany do użytku w kwietniu 2022 roku, a na wiosnę tego roku planowane jest wmurowanie aktu erekcyjnego.

Ponad 1,8 mln zł Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu otrzymała na wykonanie nadbudowy Domu Studenta, która ma się zakończyć jeszcze w tym roku. Dzięki tej inwestycji akademik będzie dysponować 26 dodatkowymi miejscami. Uczelnia posiada także koncepcję rozbudowy Instytutu Pedagogicznego, a na swoją kolej czeka Instytut Techniczny, którego rozbudowa konieczna jest z uwagi na dużą liczbę zainteresowanych kształceniem w nim studentów i realizację szerokich planów badawczych.

Zajęcia w czasie pandemii

Prorektor ds. studenckich i kształcenia – dr Halina Potok wróciła do zagadnienia kształcenia online, wymuszonego pandemią Covid-19. Informatycy Uczelni w krótkim czasie skonfigurowali sieć do nauki zdalnej i zajęcia prowadzone są na dwóch platformach. Nauczyciele akademiccy podejmują wszelkie starania, aby edukacja odbywała się na najwyższym poziomie.

Ze względu na specyfikę Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu zajęcia prowadzone są w trzech formach kształcenia: nauka stacjonarna, hybrydowa (mieszana) i w pełni zdalna. Pierwsza z nich dotyczy studentów Instytutu Zdrowia, Instytutu Kultury Fizycznej i Instytutu Pedagogicznego, w których charakter studiów wymusza, by zajęcia realizowane były w warunkach zbliżonych do przyszłej aktywności zawodowej absolwenta, w związku z czym student nie może uzyskać pewnych umiejętności w drodze kształcenia zdalnego.

Prorektor dr Halina Potok podkreśliła, że dzięki bardzo dobrej współpracy Uczelni z rozmaitymi podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego, studenci - mimo obecnych trudności - mogą odbywać praktyki, w efekcie nie mają problemu z realizacją programu studiów.

Organizacja nadchodzącego semestru letniego zależeć będzie zasadniczo od sytuacji epidemicznej, ale wszyscy podkreślają, że bezpośredni kontakt nauczyciela i studenta jest nie do przecenienia i nie do zastąpienia przez nauczanie zdalne.

W Instytucie Technicznym trwa aktualnie rekrutacja na studia magisterskie na kierunkach: Informatyka, Mechatronika oraz Zarządzanie i inżynieria produkcji.

Uczelnia otrzymała również 1,8 mln zł subwencji na kształcenie kadr medycznych i okołomedycznych, a także 200 tys. zł na zwiększenie jej potencjału do zdalnego nauczania.

Ekostrateg, Interreg i Erasmus+

Prorektor ds. Nauki i Rozwoju – dr Marek Reichel podkreślił, że trudny czas pandemii nie zawiesił szeroko rozwiniętej działalności badawczej Uczelni. Dowodem na to jest przede wszystkim nagroda Ekostrateg 2020, przyznana Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu przez Radę Kongresową Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości, będąca pokłosiem udanej współpracy naukowo-badawczej Uczelni z partnerami z otoczenia społeczno-gospodarczego.

Kadra naukowa Uczelni aktywnie włącza się także w działania służące ochronie środowiska i ekologii. Efektem tego stało się otwarcie w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Nowym Sączu (10 września 2020 roku) nowoczesnego laboratorium, będącego pierwszym etapem projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020; 1. Oś priorytetowa: Gospodarka wiedzy, Działanie 1.2. Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.2. Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw.

Prorektor dr Marek Reichel przypomniał także, że Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu wraz z Uniwersytetem w Preszowie (Słowacja) realizuje międzynarodowy projekt pod nazwą „Podróżowanie bez granic”, dofinansowany ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020, dotyczący promocji terenów przygranicznych po stronie słowackiej i polskiej, którego jednym z głównych efektów będzie kompleksowe opracowanie strony internetowej.

Pomimo trwającej od wielu miesięcy pandemii, Uczelnia nie zrezygnowała całkowicie z międzynarodowej wymiany studentów w ramach programu Erasmus+. Mobilność studentów i pracowników była realizowana z zachowaniem przepisów sanitarnych obowiązujących w danym kraju. Do przykładów takich działań należą: realizacja mobilności pracowników do uczelni i placówek partnerskich na Słowacji, Węgrzech oraz w Turcji. Studenci odbywali studia w uczelniach partnerskich w Hiszpanii i Portugalii, gdzie kształcenie było prowadzone hybrydowo. Wyjechali także na praktyki zagraniczne do instytucji z branży turystycznej, do przedsiębiorstw produkcyjnych czy placówek opieki zdrowotnej w krajach takich, jak: Grecja, Turcja, Niemcy, Irlandia czy Wielka Brytania.

Obecnie trwa nabór na wyjazdy zagraniczne dla studentów i pracowników, w ramach PROGRAMU ERASMUS+ w roku akademickim 2020/2021, na co Uczelnia otrzymała grant w kwocie 157 505,00 euro oraz grant Programu POWER (Program Operacyjny Wiedza, Edukacja i Rozwój) na finansowanie mobilności dla studentów w trudnej sytuacji materialnej i niepełnosprawnych w kwocie 145 044,00 zł. W grudniu 2020 roku, w wyniku złożonego wniosku do Komisji Europejskiej, Uczelnia uzyskała też Kartę Erasmus University Charter na lata 2021-2027, która uprawnia do corocznego wnioskowania o granty na realizację mobilności studentów i pracowników.

Pomimo niesprzyjającego czasu pandemicznego, wymuszającego chociażby modyfikację dotychczasowego modelu nauczania, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu w minionym roku nie tylko z powodzeniem kontynuowała dotychczasowe przedsięwzięcia naukowe, badawcze czy inwestycyjne, ale jednocześnie podjęła kolejne kroki, by kształcenie studentów i troska o rozwój kadry były jak najbardziej wszechstronne, nowoczesne oraz efektywne.

Na zdjęciu poniżej, od lewej: prorektor dr Marek Reichel, rektor dr hab. Mariusz Cygnar, prorektor dr Halina Potok

20210121 110454

Na pierwszym zdjęciu poniżej, od lewej: prorektor dr Marek Reichel, rektor dr hab. Mariusz Cygnar, prorektor dr Halina Potok, rzecznik prasowy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej dr Tomasz Zacłona

Na drugim zdjęciu poniżej, od lewej: prorektor dr Marek Reichel, rektor dr hab. Mariusz Cygnar, prorektor dr Halina Potok

20210121 11045520210121 110612

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na trzech zdjęciach poniżej: budowa nowego budynku dla Instytutu Ekonomicznego, przy Alejach Wolności w Nowym Sączu

20210121 10432520210121 113908

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budowa IE Panorama1 

 

 Poniżej: dyplom - certyfikat dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu - Ekostrateg 2020 od Polskiej Agencji Przedsiębiorczości oraz Kapituły programu, z gratulacjami

Certyfikat PWSZ Nowy Scz 1