2 grudnia 2021 r. odbyła się Międzynarodowa Konferencja Pedagogicznych Kół Naukowych, której tematyką były aktualne problemy pedagogiki. Spotkanie miało charakter on-line na platformie TEAMS. Konferencja była organizowana przez opiekunki Naukowego Koła Mgr. Hedvigę Hafičovą, PhD. i doc. RNDr. Renátę Bernátovą, PhD., oraz członków Koła Naukowego Pedagogów, które działa na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Preszowskiego w Preszowie.

W spotkaniu uczestniczyli członkowie Koła Naukowego Pedagogów działającego w Instytucie Pedagogicznym PWSZ w Nowym Sączu. O sprawny przebieg konferencji zadbali opiekunowie Koła Naukowego Pedagogów: dr hab. Zdzisława Zacłona, prof. PWSZ, i dr Joanna Jachimowicz.

Po uroczystym rozpoczęciu członkowie koła działającego w naszej uczelni wygłosili referaty związane z tematyką prac dyplomowych. Wśród nich znalazły się zagadnienia:

 • kary śmierci w opinii studentów PWSZ w Nowym Sączu,
 • eutanazji w opinii osób między 40 a 60 rokiem życia na przykładzie mieszkańców gminy Stary Sącz,
 • wypalenia zawodowego nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej,
 • destrukcyjnego wpływu grup społecznych na jednostkę w opinii osób odrzuconych przez tę grupę,
 • kryzysu wartości i nowych wyzwań wobec instytucji rodziny w obliczu świata ponowoczesnego.

Członkowie Koła Naukowego Pedagogów działającego w Uniwersytecie Preszowskim podejmowali tematy:

 • autyzmu, jego współczesnego zrozumienia oraz pracy edukacyjnej z dziećmi autystycznymi,
 • matematyki i jej integracji w koncepcjach alternatywnych - w szkole waldorfskiej,
 • koncepcji nauczania przedmiotów przyrodniczych w I etapie szkoły podstawowej,
 • programu telewizyjnego jako formy edukacji na odległość dla dzieci ze środowiska defaworyzowanego społecznie,
 • problemów adaptacyjnych uczniów romskich podczas pandemii COVID-19,
 • zapobiegania niewłaściwym zachowaniom seksualnym jako kluczowej funkcji edukacji seksualnej,
 • rozwoju umiejętności projektowych dziecka w wieku przedszkolnym w kontekście obszaru edukacyjnego pt. "Człowiek i świat pracy",
 • nawyków żywieniowych młodszych uczniów w wieku szkolnym w kontekście zdrowia,
 • zagrożeń w internecie dla dzieci młodszych i metodzie Heinego w uczeniu matematyki.

W trakcie konferencji była możliwość wykonania ćwiczeń praktycznych ukazujących ciekawe metody nauczania. Przeprowadzone były: gra edukacyjna w formie zdalnej oraz pokaz wykonywania papierowej koperty. Prezentacje uświetniły materiały audiowizualne. Dodatkowo poprzez aplikację SLIDO można było zadawać pytania uczestnikom konferencji i tym samym rozwiewać wszelkie wątpliwości.

Międzynarodowa konferencja dostarczyła studentom wielu nowych doświadczeń i pedagogicznej refleksji. Poruszone problemy z pewnością pozostaną w pamięci uczestników i przełożą się na dalszą karierę edukacyjną, a w przyszłości na praktyki zawodowe. Na zakończenie i upamiętnienie konferencji wykonano grupowe zdjęcia. Udział członków koła w konferencji zostanie potwierdzony stosownymi certyfikatami.