W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 1842 t.j. z późn. zm.) w zw. z art. 23 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85 t.j. z późn. zm.) oraz w zw. z § 25 ust. 1 pkt 2 lit. c i d rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 512 z późn. zm.), a także § 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 363), ustala się co następuje:

 1. Przypominam o bezwzględnym obowiązku stosowania się na terenie Uczelni do obowiązujących przepisów, wytycznych oraz zaleceń wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego, w szczególności przepisów Zarządzenia Nr 101/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 5 października 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu w związku z ogłoszonym stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.
 2. Wszelkie wizyty w budynkach Uczelni pracowników, których miejsce pracy znajduje się w innym budynku Uczelni, studentów oraz interesariuszy zewnętrznych powinny zostać ograniczone do niezbędnego minimum. Wszystkie sprawy dotyczące realizacji zadań Uczelni, jeżeli jest to możliwe, powinny być załatwiane w sposób zdalny, w szczególności drogą telefoniczną lub za pomocą poczty elektronicznej lub innych narzędzi komunikowania się na odległość.
 3. Ograniczyć do minimum wszelkie bezpośrednie kontakty na terenie Uczelni między pracownikami świadczącymi pracę stacjonarnie.
 4. Polecam bezpośrednim przełożonym kierowanie podległych im pracowników niebędących nauczycielami akademickimi do wykonywania obowiązków służbowych w formie pracy zdalnej do dnia 9 kwietnia 2021 r., z zastrzeżeniem uwag zawartych poniżej.
 5. Praca zdalna może być wykonywana, wyłącznie jeżeli pracownik ma umiejętności i możliwości techniczne oraz rodzaj wykonywanej pracy pozwala na jej zdalne wykonywanie.
 6. Bezpośredni przełożony kierujący pracownika na pracę zdalną powinien:
  1. przekazać pracownikowi zadania do wykonywania, udzielić informacji merytorycznych oraz organizować proces pracy w formie zdalnej;
  2. nałożyć na pracownika obowiązek przesyłania codziennego sprawozdania z realizacji zadań. Sprawozdanie powinno zawierać opis czynności, a także datę oraz czas ich wykonania, przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres służbowy bezpośredniego przełożonego (art. 3 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych). Bezpośredni przełożony po zatwierdzeniu sprawozdania przesyła je drogą elektroniczną do Działu Spraw Osobowych na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
  3. kierować się przede wszystkim koniecznością zapewnienia realizacji wszystkich zadań i sprawnego funkcjonowania jednostki organizacyjnej, również w kontekście współpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi Uczelni i podmiotami zewnętrznymi, a także biorąc pod uwagę indywidualną sytuację pracownika: potwierdzenie kontaktu z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2.
  4. planować pracę rotacyjną pracowników (naprzemienne wykonywanie obowiązków służbowych przez pracowników danej jednostki organizacyjnej w siedzibie Uczelni oraz w formie pracy zdalnej poza siedzibą Uczelni);
  5. opracować harmonogram pracy podległych mu pracowników i dostarczyć go do Działu Spraw Osobowych (drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.);
 7. Zobowiązuję bezpośrednich przełożonych do bieżącej kontroli wykonywania pracy zdalnej oraz egzekwowania od podległych pracowników informacji o jej wynikach.
 8. Pracownik jest zobowiązany do wykonywania pracy zdalnej zgodnie z treścią umowy łączącej go z pracodawcą oraz zakresem obowiązków.
 9. Pracownik zobowiązany jest do:
  1. wykonywania pracy zdalnej zgodnie z obowiązującym pracownika systemem, harmonogramem i wymiarem czasu pracy oraz przyjmowania do realizacji bieżących zadań przekazywanych pracownikowi w ramach zakresu jego obowiązków, w szczególności z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej;
  2. bieżącego informowania o wynikach swojej pracy oraz przedstawiania wyników swojej pracy bezpośredniemu przełożonemu.
 1. Pracowników, których charakter pracy nie pozwala na jej zdalne wykonywanie zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania przepisów, wytycznych oraz zaleceń wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z ogłoszonym stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 podczas wykonywania obowiązków pracowniczych w miejscu pracy.
 2. Polecam pracownikom zakrywanie ust i nosa przy pomocy maseczki na terenie Uczelni.
 3. Traci moc Komunikat Nr 2/2021 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 29 stycznia 2021 r.

 
REKTOR

dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. PWSZ

Informacje o projekcie

pan

Wyższa Szkoła Biznesu – National  Louis  University z  siedzibą w Nowym Sączu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu oraz Stowarzyszenie ORION mają zaszczyt i przyjemność realizować wspólnie IX edycję projektu pn. „Włącz myślenie. Postaw na przedsiębiorczość”.

Głównym założeniem projektu jest popularyzacja wiedzy biznesowej, kształtowanie przedsiębiorczej postawy wśród młodzieży szkół średnich oraz promocja lokalnych przedsiębiorstw. Dzięki temu projektowi chcemy pomóc młodzieży w lepszym poznaniu rynku lokalnego oraz dostrzeżeniu szans dla siebie w planowaniu swojej przyszłości zawodowej z Małopolską.

Projekt jest odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania młodych ludzi w zakresie zdobywania wiedzy ekonomicznej oraz przedsiębiorczego myślenia i od samego początku jego powstania cieszy się dużym zainteresowaniem.

Projekt jest odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania młodych ludzi w zakresie zdobywania wiedzy ekonomicznej oraz przedsiębiorczego myślenia i od samego początku jego powstania cieszy się dużym zainteresowaniem.

Do dnia dzisiejszego wzięło w nim udział około 4,4 tysięcy uczestników.

W związku z trwającą sytuacją pandemiczną wszystkie spotkania odbędą się w formie Online na platformie Cloud Academy™.

W ramach tegorocznej edycji projektu zaplanowano dwa wykłady Online.

Drugim etapem projektu będą zajęcia warsztatowe Online przeprowadzone w formie Hekatonu, podczas którego młodzi ludzie w małych, kilkuosobowych grupach opracowywać będą strategie wzrostu zainteresowania grup rówieśniczych danym produktem.

Na zakończenie projektu przewidziano konferencję podsumowującą, na której wręczone zostaną atrakcyjne nagrody o łącznej wartości 20 000 zł.

Rejestracja

Rejestracja na wydarzenie:

 • etap 1) Zgłoszenie chęci przystąpienia do projektu - zgłoszenie przez szkołę (wypełniony załacznik 1 - patrz sekcja dokumenty*)
 • etap 2) Zgłoszenie elektroniczne kandydata w systemie CloudA™ - kliknij na mnie ;)
 • etap 3) Wydrukowanie i podpisanie deklaracji przystąpienia do projektu w wersji papierowej i złożenie jej na pierwszym wykładzie (wypełniony załącznik 2 - patrz sekcja dokumenty)
 • etap 4) Zalogowanie do systemu CLoudA™ po uzyskaniu haseł dostępowych (będą wysyłane przed inauguracją projektu tj. 19.04.2021)

*jeżeli Twoja szkoła nie przystąpiła jeszcze do projektu a Jesteś zainteresowany/na uczestnictwem w nim poproś Dyrektora swojej szkoły lub nauczyciela prowadzącego przedmiot związany z przedsiębiorczością o dołączenie.

Harmonogrampani

Harmonogram IX edycji projektu:

 1. 24.03 – 18.04 2021 - rejestracja uczestników
 2. 19.04.2021 - nadanie haseł dostępowych do platformy Cloud Academy™
 3. 20.04.2021 - wykład 1 (WSB-NLU) na platformie CloudA™
 4. 27.04.2021 - wykład 2 (PWSZ) na platformie CloudA™
 5. 11.05.2021 - grywalizacja realizowana w formule Hekatonu na platformie CloudA™
 6. 12-14.05.2021 - przesłanie przez wybranych Team Leader'ów filmów prezentacyjnych do oceny konkursowej.
 7. 25.05.2021 - konferencja podsumowująca projekt

Harmonogram konkursu HEKATON:

 1. 15:00 – 15:30 – networking
 2. 15:30 – 15:45 – prezentacja tematyki zadania
 3. 15:45 – 19:30 – realizacja zadania
 4. 19:30 – 20:00 – zakończenie Hekatonu wraz z podsumowanie

Dokumenty do pobrania

Regulamin projektu (aktualizacja z dnia 12.04.2021): POBIERZ

Deklaracja przystąpienia szkoły do projektu - Załącznik nr 1 do Regulaminu projektu (aktualizacja z dnia 12.04.2021): POBIERZ

Formularz zgłoszeniowy - Załącznik nr 2 do Regulaminu projektu: POBIERZ

Podsumowanie poprzedniej VIII edycji

18 lutego 2020 na Konferencji podsumowującej projekt w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu podsumowano VIII edycję projektu oraz wręczono nagrody dla najlepszych uczestników w kategorii indywidualnej oraz dla 3 najlepszych drużyn w konkursie HEKATON.

Projekt realizowany był od listopada 2019 roku przez Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nowym Sączu, Wyższą Szkołą Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Integracji Środowisk Akademickich „ORION” w Nowym Sączu.

Patronat honorowy nad VIII edycją projektu objął Urząd Miasta Nowego Sącza oraz Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu a partnerzy i firmy wspierające to: Hotel Ibis Styles w Nowym Sączu, Uzdrowisko Krynica-Żegiestów S.A. w Krynicy-Zdroju, Restauracja Atelier Sędziwoja, Sądecka Izba Gospodarcza oraz firma Pufy.pl ze Starego Sącza.

Projekt został objęty mecenatem przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

Podczas konferencji zostały przedstawione główne założenia i cele projektu, organizatorzy przypomnieli początki powstania jego idei oraz głos zabrali przybyli na spotkanie goście honorowi: Pani Ewa Augustyn Krok – Kierownik biura MARR S.A. w Nowym Sączu, Pani Magdalena Majka – Wiceprezydent Miasta Nowy Sącz, Pan Edward Ciągło – Członek Zarządu Powiatu Nowosądeckiego, Wiesław Pióro – Prezes Zarządu Uzdrowiska Krynica Żegiestów S.A., dr Dariusz Woźniak – Rektor WSB-NLU, Pan Patryk Wicher – Poseł na Sejm RP oraz dr Marek Reichel – Prorektor ds. Nauki i Rozwoju PWSZ.

Uroczystą galę prowadzili: dr Aneta Oleksy-Gębczyk – wykładowca PWSZ oraz dr Tomasz Zacłona – wykładowca oraz rzecznik prasowy PWSZ.

Konferencję uświetnił występ zespołu muzycznego TEN.

Po konferencji nadszedł czas na ogłoszenie wyników i przedstawienie laureatów konkursu oraz wręczenia nagród. Nagrody ufundowane zostały przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A., Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu oraz Wyższą Szkołę Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu.

Warto przypomnieć, iż głównym założeniem projektu jest popularyzacja wiedzy biznesowej, kształtowanie przedsiębiorczej postawy wśród młodzieży szkół średnich oraz promocja lokalnych przedsiębiorstw. Tegoroczna edycja miała na celu pomoc młodzieży w lepszym poznaniu rynku lokalnego oraz dostrzeżeniu szans dla siebie w planowaniu swojej przyszłości zawodowej z Małopolską.

Projekt jest odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania młodych ludzi w zakresie zdobywania wiedzy ekonomicznej oraz przedsiębiorczego myślenia i od samego początku jego powstania cieszy się dużym zainteresowaniem. W ramach tegorocznej edycji projektu odbyły się dwa wykłady oraz zajęcia warsztatowe przeprowadzone w formie Hekatonu, podczas którego młodzi ludzie w małych, kilkuosobowych grupach opracowywali strategie wzrostu zainteresowania grup rówieśniczych danym produktem.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom, współorganizatorom i partnerom za uczestnictwo i wsparcie a laureatom szczerze gratulujemy wygranych.

Zapraszamy na kolejną edycję.

 

 

 

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie dla studentów ostatniego roku studiów naszej uczelni on-line na platformie MS Teams

w środę 24 marca 2021 r. o godz. 11:45

pt. "Kompendium wiedzy o metodach poszukiwania zatrudnienia. Wsparcie urzędu pracy dla absolwentów uczelni".

 

Szkolenie poprowadzi pani Monika Jabłońska,

doradca zawodowy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie (Zespół Zamiejscowy w Nowym Sączu).

 

Zgłoszenia drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Link do szkolenia w dniu 24 marca 2021 r. o godz. 11:45:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjJiNDNkOGMtMmRkMy00N2U2LTg2OGEtYTU4MmQxMDQ3ZTI1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22485f0597-8a1d-4663-9292-d74f1ba6d965%22%2c%22Oid%22%3a%22987fec50-b23b-4c0e-8519-fdc7d15ed55d%22%7d

 

 

 

Zapraszamy szczególnie studentów z ostatniego roku studiów.

Naprawdę warto !

abk logo

 

 

Szkolenie w ramach trwałości projekt pn. „Pracuj na swoją przyszłość – wsparcie studentów

PWSZ w Nowym Sączu w procesie wejścia na rynek pracy”.

fe power poziom pl 1 rgb

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami przygotowanymi przez Akademickie Biuro Karier

Raz na 2 tygodnie będą pojawiać się informacje na temat rynku pracy,

dzięki temu postaramy się stworzyć dla Was tzw. ABC przygotowania do wejścia na rynek pracy.

 

CZ. 2 – Jak wybrać dobrą pracę?

abk 2

green white modern mens fashion facebook cover

Nazywam się Ewa Haarczaana KOWALSKA. Urodziłam się i wychowałam się w Jakucku, w północno – wschodniej Syberii. Z pochodzenia jestem na połowę Polką i na połowę Jakutką. Dzięki staraniom swoich rodziców z dzieciństwa jestem otoczona trzema językami jednocześnie i teraz mówię swobodnie w trzech językach – po jakucku, po polsku i po rosyjsku. Od 2019 roku na stałe przeprowadziłam się do Polski, skąd pochodzi mój ojciec.

Język rosyjski wciąż jest mało popularny w Polsce, czy ta tendencja kiedyś się zmieni?

Taka opinia o rosyjskim nie jest dla mnie obca. Pamiętam jak mój Tata opowiadał, że uczył się rosyjskiego w latach 80-tych, będąc uczniem liceum w Polsce. I że ta wiedza później mu się przydała kiedy pojechał do Rosji i posługuje się nim aż do dzisiaj. Według mnie warto uczyć się rosyjskiego. Jest to jednak język komunikacji nie tylko największego kraju na świecie, ale i wielu państw byłego Związku Radzieckiego. Słyszałam, że pewna część Polaków jest zafascynowana właśnie tymi krajami, a z tego c co wiem nie wszędzie w tych krajach można się porozumieć z mieszkańcami po angielsku. Zdaję sobie sprawę, że rosyjski może być dosyć trudny do opanowania – jest sporo wyjątków, mogą być kłopoty z powodu akcentu, ale to się opłaca. Nie trzeba też zapominać, że polski i rosyjski są do siebie bardzo podobne. Jeśli chodzi o zmianę tendencji, jedynie co mogę powiedzieć, to trzeba znać język swoich sąsiadów, nawet bez względu na historię. Wiele zależy też od samych ludzi czy chcą poszerzać swoją wiedzę czy nie. Całe szczęście, że teraz żyjemy w świecie, gdzie możemy bez żadnych kłopotów znaleźć materiał do nauki języków obcych. I ze swojego doświadczenia chciałabym dodać, że nie trzeba unikać rosyjskiego – nigdy nie wiadomo kiedy może się przydać w życiu, a znając go można odkryć dla siebie zupełnie inny świat.

Czy warto uczyć się rosyjskiego?

Jak już mówiłam wcześniej, to oczywiście warto się go uczyć, jak każdy inny język. Jak rosyjskojęzyczna osoba usłyszy, że mówicie w tym języku, to bardzo się ucieszy, będziecie naprawdę szanowani. Po pierwsze, będzie mniej napięcia między wami, a po drugie bardzo dużo się dowiecie. Przyznam, że nawet w Polsce znajomość rosyjskiego mi się przydaje na co dzień – jak nie mogę znaleźć znaczenie pewnego hasła po polsku, to mogę je znaleźć po rosyjsku bez żadnych kłopotów. Zauważyłam też, że w większości przypadków jest dosyć trudno znaleźć filmy dobrej jakości na polskich portalach. A ja znając rosyjski w ciągu kilku minut mogę znaleźć jakikolwiek film na rosyjskich stronach.

Chciałabym też podkreślić, że znając rosyjski, można mieć wielki dostęp do wiedzy wielu różnych kultur na terytorium Rosji i nie tylko.

Jak przekonać młodych zdolnych ludzi, że warto uczyć się języków obcych?

Jest wiele powodów, by uczyć się języków obcych, ale przede wszystkim to możliwość znalezienia dobrej pracy oraz poszerzenie swojego światopoglądu. Dla pracodawcy osoba znająca języki obce będzie wartościowym pracownikiem.

W tej chwili najbardziej popularnym językiem na świecie jest angielski, ale myślę, że oprócz niego trzeba się uczyć chińskiego, arabskiego, rosyjskiego, koreańskiego oraz francuskiego czy hiszpańskiego. Ze względu na swoje terytoria i wpływ na świecie te języki w niedalekiej przyszłości będą wiele warte.

W jaki sposób zmotywowałabym młodych ludzi do nauki języków?

Jako absolwentka studiów wyższych wydziału języków obcych i osoba która ma 3 języki ojczyste w głowie, to mogłabym powiedzieć, że języki obce są dostępem do ogromnej wiedzy, do wielkich możliwości i niezapomnianych podróży. Ucząc się jakiegokolwiek języka poznaje się nie tylko sam język, ale i kulturę, tradycje oraz obyczaje narodu. A podróżując można poznać kraj, który nie jest pokazany w przewodnikach. Dla mnie to było zawsze czymś fascynującym. Chcę też wspomnieć słowa Johanna Wolfganga Goethe, które są najlepszą odpowiedzią na to pytanie: „Ile języków znasz, tyle razy jesteś człowiekiem”.

Często spotykamy się ze sformułowaniem, że język rosyjski nie jest potrzebny i że nie przyda się w życiu.

Według mnie to nie jest poprawne myślenie. Rosyjski jak i każdy inny ma pełne prawo na to, żeby się go uczyć. Jak wcześniej wspominałam, polski i rosyjski są bardzo podobne do siebie, mają wiele podobnych słów, są z tej samej grupy językowej.

Zawsze trzeba mieć otwarty umysł w stosunku do tego języka. Nawet niewielkie podstawy rosyjskiego mogą się przydać w najbardziej nieoczekiwanych sytuacjach życiowych.

 

Grafika przedstawia kobietę trzemającą w ręku legitymację studencką

W związku z decyzjami rządu dotyczącymi podjęcia niezbędnych środków w walce z wirusem SARS-CoV-2, po 28 grudnia 2020 r. utrzymane zostają dotychczasowe przepisy odnoszące się do działalności uczelni.

Legitymacje studenckie, legitymacje doktoranta oraz legitymacje służbowe nauczycieli akademickich nadal są ważne bez konieczności potwierdzania ich ważności w uczelni.

Informacja ze strony Ministerstwa Edukacji i Nauki: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/funkcjonowanie-uczelni-po-28-grudnia-2020-r--zmiany-w-obostrzeniach

 156217360 3851231451582929 6152419880736075250 o

 

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami przygotowanymi przez Akademickie Biuro Karier

Raz na 2 tygodnie będą pojawiać się informacje na temat rynku pracy,

dzięki temu postaramy się stworzyć dla Was tzw. ABC przygotowania do wejścia na rynek pracy


CZ. 1 - ROZPOCZĘCIE

 abk 1

 

Serdecznie zapraszamy również studentów i absolwentów naszej Uczelni na doradztwo zawodowe on-line oraz w formie stacjonarnej z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.

Skontaktuj się z naszymi doradcami zawodowymi:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel: 601 860 042, 18 443 45 45

Ewelina Kasalik-Kowal – doradca zawodowy, trener kadr wew. 115

Katarzyna Kowalczyk – doradca zawodowy, coach wew. 113

Grafika przedstawia teren nadmorski w tle jachty przycumowane do boji.

Zapraszamy studentów i absolwentów za zapoznania się z ofertą praktyk jako LANGUAGE ASSISTANT, głównie w Hiszpanii.

Praktyki można połączyć z Programem Erasmus+

Więcej informacji na stronie firmy partnerskiej www.erasmusinschool.com

oraz TUTAJ

language

 

 

Zdjęcie przedstawia grupę studentów narciarzy na ośnieżonym stoku.

Jak co roku studenci II roku kierunku Wychowanie Fizyczne i kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne odbywają zajęcia praktyczne na stokach narciarskich.

Tym razem obóz ma miejsce w Tyliczu i studenci doskonalą swoje umiejętności pod okiem nauczycieli akademickich Instytutu Kultury Fizycznej.

 

Grafika przedstawiąca treść pt. Konkurs wniosków o przyznanie stypendium z własnego funduszu stypendialnedo dla studentów i pracowników. Poniżej logo Uczelni.

Student

Data ogłoszenia 10.02.2021 r.

 

KONKURS nr 2/2021 O PRZYZNANIE STYPENDIUM Z WŁASNEGO FUNDUSZU NA STYPENDIA

ZA WYNIKI W NAUCE DLA STUDENTÓW ORAZ STYPENDIA NAUKOWE DLA PRACOWNIKÓW

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU

 

O przyznanie stypendium mogą ubiegać się studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu za wyniki w nauce

Wymagania:

1) zaliczenie, w terminie przewidzianym regulaminem studiów, co najmniej pierwszego roku studiów,

2) uzyskanie średniej ocen – co najmniej 4,50 – za semestr poprzedzający przyznanie stypendium,

3) wzorowe wypełnianie obowiązków studenta, określonych w regulaminie studiów,

4) efekty innej aktywności naukowej studenta np. udziału w badaniach naukowych, projektach naukowych, konferencjach, sympozjach – w poprzednim roku akademickim (potwierdzone zaświadczeniem).

Okres przyznawania stypendium – jednorazowe

Kwota stypendium – 1200,00 zł

Maksymalna liczba stypendiów w 2021 r. – 12

 

UWAGA: obowiązuje średnia ocen za semestr zimowy 2020/21. Prosimy przed złożeniem wniosku uzyskać opinię dyrektora instytutu, kontaktując się z sekretariatem swojego instytutu.

 

Miejsce i termin składania: Z uwagi na obecną sytuację związaną z epidemią koronawirusa, wnioski zaopiniowane uprzednio przez dyrektora instytutu z ewentualnymi załącznikami wyjątkowo prosimy składać wyłącznie drogą elektroniczną (skan z podpisem) na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 12 kwietnia 2021 r.

 

Regulamin przyznawania stypendiów z własnego funduszu na stypendia za wyniki w nauce dla studentów oraz stypendia naukowe dla pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

Wniosek studenta 2021 (WORD)