Utworzenie Uczelni

Dnia 10 września 1997r. roku sygnatariusze powołania PWSZ w Nowym Sączu: Wojewoda Nowosądecki - Marek Olesiński, Prezydent Miasta - Andrzej Czerwiński, Przewodniczący Sądeckiej Miejskiej Strefy Usług Publicznych - Rudolf Borusiewicz oraz Przewodniczący Sejmiku Samorządu Wojewódzkiego - Edward Paszek złożyli w Ministerstwie Edukacji Narodowej wniosek o utworzenie uczelni publicznej.
Uczelnia rozpoczęła swoją działalność dnia 1 lipca 1998 roku na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 1998 roku w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu (Dz.U. Nr 76, poz. 499).

Powstały wówczas trzy instytuty:

 • Instytut Ekonomiczny ze specjalnościami: administracja i finanse sektora publicznego, ekonomika turystyki;
 • Instytut Języków Obcych na bazie Nauczycielskiego Kolegium Językowego ze specjalnościami: nauczanie języka angielskiego, nauczanie języka niemieckiego;
 • Instytut Pedagogiczny na bazie Kolegium Nauczycielskiego ze specjalnościami: edukacja fizyczno-informatyczna, edukacja matematyczno-informatyczna, matematyka z wychowaniem fizycznym, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna.

W roku akademickim 1998/1999 studia rozpoczęło w ramach 8 specjalności kształcenia 458 studentów: 385 na studiach stacjonarnych i 73 na studiach niestacjonarnych.
Pierwszym rektorem PWSZ, powołanym na jeden rok akademicki przez Ministra Edukacji Narodowej, a potem wybranym przez społeczność akademicką na dwie czteroletnie kadencje (1999-2003 i 2003-2007) został prof. dr hab. Andrzej Bałanda.

Uczelnia z perspektywy 10-lecia

W roku akademickim 2008/2009 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu obchodziła jubileusz 10-lecia powstania. Pierwsza dekada funkcjonowania Uczelni była okresem jej dynamicznego rozwoju i postępu we wszystkich obszarach działania. Do szczególnych osiągnięć zaliczono przede wszystkim:

 • 10-krotny wzrost liczby studentów: w roku 2008/2009 kształciło się 4478 studentów, w tym na studiach stacjonarnych 3296, a na studiach niestacjonarnych 1182;
 • niebagatelną liczbę absolwentów: w tym okresie studia pierwszego stopnia ukończyło 4530 osób;
 • utworzenie dwóch nowych instytutów: Instytutu Technicznego (rok 2000), Instytutu Zdrowia (rok 2004);
 • bogatą ofertę edukacyjną: uczelnia kształciła swoich studentów aż na 10 kierunkach i 31 specjalnościach kształcenia;
 • dwuprzedmiotowe kształcenie przyszłych nauczycieli: każdy nauczyciel, który ukończył studia o specjalności nauczycielskiej nabywa kwalifikacje do nauczania dwóch przedmiotów;
 • wdrożenie w roku 2008/2009 zamawianego kształcenia na kierunku „Mechatronika”;
 • zdecydowany wzrost zatrudnienia kadry dydaktycznej: w roku 2008/2009 Uczelnia zatrudniała łącznie 311 nauczycieli akademickich, w tym 15 profesorów tytularnych, 31 doktorów habilitowanych, 90 doktorów i 175 magistrów;
 • możliwość pozyskiwania przez około 65% studentów stypendiów: socjalnych, naukowych, a także stypendiów dla osób niepełnosprawnych;
 • rozwój samorządności studenckiej, kół naukowych, organizacji studenckich, różnych form wolontariatu studenckiego;
 • utworzenie od roku akademickiego 1999/2000 studiów podyplomowych dla osób posiadających wykształcenie wyższe, co najmniej na poziomie licencjata;
 • studia podyplomowe w latach 2000-2008 ukończyło 1355 osób (nauczycieli, dyrektorów szkół, pracowników administracji samorządowej, banków oraz innych instytucji);
 • systematyczną poprawę bazy lokalowej Uczelni: w roku 2001 oddano do użytku nowy obiekt Instytutu Języków Obcych, a w roku 2007 budynek Instytutu Technicznego;
 • wysoką jakość kształcenia potwierdzoną przez Państwową Komisję Akredytacyjną pozytywnymi ocenami 9 kierunków kształcenia. Pozostałe kierunki kształcenia będą akredytowane w najbliższej przyszłości.

10 lat działalności Uczelni wpisywało się w strategię rozwoju królewskiego miasta Nowy Sącz oraz w strategię rozwoju regionu sądeckiego, zwanego często „polską Toskanią”.
Celem nadrzędnym procesu kształcenia prowadzonego w Uczelni było i jest przygotowanie młodzieży pochodzącej przede wszystkim z Nowego Sącza i okolic do sprostania potrzebom lokalnego rynku pracy zgodnie z przyjętą misją: „Uczelnia we współpracy ze środowiskiem lokalnym służy rozwojowi regionu poprzez oferowanie wysokiej jakości usług edukacyjnych”.

Współpraca ze środowiskiem, a zwłaszcza z przedsiębiorstwami, instytucjami życia publicznego, samorządami lokalnymi, szkołami i przedszkolami stanowi istotny element procesu edukacji, mający wpływ na dobre, praktyczne przygotowanie studentów do zawodu.
Uczelnia aktywnie współpracuje w ramach podpisanych porozumień z akademickimi ośrodkami krakowskimi (z uniwersytetami: Jagiellońskim, Ekonomicznym, Pedagogicznym, Rolniczym; Akademią Sztuk Plastycznych, Akademią Wychowania Fizycznego, Akademią Górniczo-Hutniczą, Politechniką Krakowską i Politechniką Śląską) i za granicą (z uniwersytetami: w Preszowie i w Koszycach na Słowacji, w Narwiku i Harstad w Norwegii, w Peczu na Węgrzech, w Weronie we Włoszech, w Osijeku na Chorwacji, a także w Rosji: Petersburgu, Kaliningradzie, Moskwie; w Belgradzie oraz z Wyższą Szkołą Informatyki w Limoges we Francji).

Współpraca ta sprzyjała podejmowaniu przez co najmniej 65% absolwentów PWSZ uzupełniających studiów magisterskich w dużych ośrodkach akademickich regionu Małopolski, a także coraz większemu zainteresowaniu podejmowaniem edukacji w uczelniach zagranicznych w ramach stypendiów finansowanych z programu Erasmus.
Efektem tej współpracy były także staże zagraniczne nauczycieli akademickich i pracowników administracyjnych w zaprzyjaźnionych uczelniach.
Dotychczasowe, 10-letnie, osiągnięcia i zaufanie, jakim cieszy się Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu wśród lokalnej społeczności, daje nadzieję na zrealizowanie kolejnych, ambitnych planów rozwojowych zarówno w zakresie tworzenia nowej oferty edukacyjnej dostosowanej do potrzeb lokalnego, jak i europejskiego rynku pracy, podnoszenia jakości kształcenia, rozbudowy bazy dydaktyczno-lokalowej.

Album na 5-lecie uczelni

Album na 10-lecie uczelni

Uczelnia w roku akademickim 2009/2010

Obecny rok akademicki to kolejne, zrealizowane i już historyczne, zadania. Zaliczyć do nich należy przede wszystkim:

 • utworzenie nowego kierunku kształcenia: „Ratownictwo medyczne” w Instytucie Zdrowia, w roku tym oferta edukacyjna na studiach pierwszego stopnia obejmuje 11 kierunków i 33 specjalności kształcenia;
 • dalszy wzrost liczby studentów; łącznie w roku akademickim 2009/2010 studiuje 4759 studentów, w tym na studiach stacjonarnych 3393 i na studiach niestacjonarnych 1356;
 • wzbogacenie oferty studiów podyplomowych i kursów dokształcających - zarówno komercyjnych, jak i finansowanych ze środków Unii Europejskiej, z których w bieżącym roku akademickim skorzystało 572 uczestników: w tym na studiach podyplomowych 339 i na kursach dokształcających 233;
 • utworzenie Instytutu Kultury Fizycznej;
 • rozpoczęcie prac nad budową obiektu Instytutu Kultury Fizycznej;
 • aktywne wykorzystywanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej poprzez realizację różnorodnych projektów dydaktycznych, rozwojowych i inwestycyjnych;
 • wykształcenie 1105 absolwentów studiów pierwszego stopnia.

Uczelnia w roku akademickim 2010/2011

Do istotnych zadań realizowanych w roku akademickim 2010/2011 należy zaliczyć:

 • dalszy wzrost liczby studentów: łącznie w tym roku studiuje 5075 studentów, w tym na studiach stacjonarnych 3596, a na studiach niestacjonarnych 1479;
 • wykształcenie 1147 absolwentów studiów pierwszego stopnia, w tym 830 absolwentów studiów stacjonarnych i 317 studiów niestacjonarnych;
 • wzbogacenie oferty studiów podyplomowych i kursów dokształcających;
 • realizację ośmiu projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, z czego sześć w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a dwa w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (projekt „Rozwój infrastruktury dydaktycznej Uczelni pod kątem nowoczesnych kierunków studiów, dostosowanych do strategii rozwoju województwa małopolskiego” oraz budowa obiektów sportowych i dydaktycznych dla Instytutu Kultury Fizycznej);
 • współpracę ze środowiskiem lokalnym;
 • współpracę z uczelniami w kraju i za granicą.

Uczelnia w kadencji 2011 - 2015

Funkcję Rektora po raz drugi pełnił prof. dr hab. inż. Zbigniew Ślipek, a funkcję prorektorów:

 • doc. dr Marek Reichel – Prorektor ds. Nauki Rozwoju i Współpracy;
 • dr Janusz Pater - Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia.

Na stanowisku kanclerza, do grudnia 2014 r. zatrudniony był inż. Zbigniew Zieliński, a po Jego śmierci (od stycznia 2015 do końca kadencji ) obowiązki kanclerza pełnił Zbigniew Gorgosz. Kwestorem w tej kadencji była mgr Halina Marcisz.

Dyrektorami instytutów byli:

 • prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz – Instytut Ekonomiczny;
 • dr Monika Madej - Cetnarowską – Instytut Języków Obcych;
 • dr Tomasz Cisoń – Instytut Kultury Fizycznej;
 • doc. dr Zofia Muzyczka – Instytut Pedagogiczny;
 • doc. dr inż. Marek Aleksander – Instytut Techniczny;
 • dr hab. n. med. Ryszard Gajdosza - Instytut Zdrowia

Wymienione osoby, z wyjątkiem dra Tomasza Cisonia, pełniły funkcje dyrektorów instytutów także w poprzedniej kadencji.

Kadencja 2011-2015 była okresem intensywnych zmian zarówno organizacyjnych , jak i w zakresie filozofii kształcenia. W tym czasie, dwukrotna nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym ( 2011 i 2014) oraz zmiany przepisów wykonawczych do niej, wymusiły konieczność zaktualizowania wewnętrznych aktów prawnych, a w szczególności Statutu Uczelni, regulaminów: studiów, studiów podyplomowych, oraz podjęcia wielu uchwał Senatu. Znowelizowana ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym (2011), w oparciu o Krajowe Ramy Kwalifikacji, będące opisem efektów dla ustalonych obszarów kształcenia, dała uczelniom autonomię w tworzeniu własnych programów kształcenia (określanie zakładanych efektów kształcenia, tworzenie na ich podstawie programów studiów, w tym planów). Nałożyła na wszystkie uczelnie obowiązek przykładania większej wagi do kształcenia umiejętności zawodowych i kompetencji społecznych niż do wyposażania studentów w wiedzę teoretyczną.
Nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (2014) zobligowała wyższe szkoły zawodowe do kolejnej modyfikacji programów kształcenia oraz całej reorganizacji procesu kształcenia z uwagi na konieczność dostosowania dotychczasowego profilu ogólnoakademickiego do profilu praktycznego na wszystkich kierunkach studiów. W naszej Uczelni proces ten został rozpoczęty w roku 2015.

Do najważniejszych zadań w zakresie kształcenia, jakie w minionej kadencji zostały zrealizowane, należy zaliczyć:

 • dostosowanie programów kształcenia dla funkcjonujących w Uczelni kierunków studiów do opisów efektów kształcenia ustalonych dla poszczególnych obszarów kształcenia, wynikających z Krajowych Ram Kwalifikacji, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb rynku pracy;
 • rozpoczęcie, w roku akademickim 2014/15, procesu dostosowywania studiów o profilu ogólnoakademickim do studiów o profilu praktycznym na niektórych kierunkach kształcenia;
 • systematyczne doskonalenie systemu zapewniania jakości kształcenia, a zwłaszcza jego procedur;
 • rozszerzenie oferty edukacyjnej, a w szczególności: utworzenie studiów drugiego stopnia: w Instytucie Technicznym na kierunku „Zarządzanie i inżynieria produkcji” o profilu praktycznym (2012), uzyskanie zgody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na utworzenie od 1 października 2015 r. studiów drugiego stopnia na kierunku „Pielęgniarstwo” w Instytucie Zdrowia oraz na kierunku „Pedagogika” w Instytucie Pedagogicznym;
 • utworzenie dwóch kierunków kształcenia na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym: „Fizjoterapia” (2013) w Instytucie Kultury Fizycznej, „e- Administracja” (2013) w Instytucie Ekonomicznym, rozbudowywanie oferty edukacyjnej na studiach podyplomowych, kursach dokształcających i szkoleniach;
 • uzyskanie pozytywnych akredytacji dla 7 kierunków kształcenia: Matematyka (2012), Pedagogika (2012), Pielęgniarstwo (2013), Informatyka (2014), Zarządzanie i inżynieria produkcji (2014), Mechatronika (2015), Wychowanie Fizyczne (2015);
 • przyznanie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nagrody miliona złotych:
  • w konkursie „Najlepszy program studiów oparty o KRK” dla kierunku „Mechatronika”, w Instytucie Technicznym (2012),
  • w konkursie na dofinansowanie działań związanych z wdrażaniem systemów poprawy jakości kształcenia oraz Krajowych Ram Kwalifikacji dla kierunku „Zarządzanie i inżynieria produkcji”, studia drugiego stopnia, w Instytucie Technicznym (2013);
 • utrzymanie liczby studentów studiów stacjonarnych na dobrym poziomie, poprzez prowadzenie intensywnej kampanii promującej Uczelnię, a zwłaszcza jej ofertę edukacyjną;
 • wdrożenie Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Dyplomowych, zintegrowanego z systemem antyplagiatowym oraz wielu innych, wewnętrznych programów informatycznych, ułatwiających pracę administracji uczelnianej oraz pracę nauczycieli akademickich;
 • znaczącą poprawę warunków studiowania we wszystkich instytutach, ze szczególnym uwzględnieniem oddanych do użytku nowoczesnych i funkcjonalnych obiektów sportowo-dydaktycznych w Instytucie Kultury Fizycznej wraz z pełnym wyposażeniem laboratoryjno-sportowym;
 • utrzymanie, na poziomie poprzedniej kadencji, zainteresowania ofertą kształcenia ustawicznego: studiami podyplomowymi, kursami dokształcającymi i szkoleniami;
 • dostosowanie programów kształcenia na studiach podyplomowych do zmian, wynikających z dwukrotnej nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Uczelnia w roku akademickim 2015/2016

Od 1 października 2015 roku rozpoczęła się kolejna, już piąta kadencja władz Uczelni: Rektora, Senatu oraz Konwentu.

Rektorem Uczelni, w wyniku wyborów, został dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. nadzw., a prorektorem ds. studenckich i kształcenia wybrano dr Halinę Potok. Rektor powierzył funkcję prorektora ds. nauki, rozwoju i współpracy doc. dr Markowi Reichelowi, a funkcję dyrektorów instytutów:

1) prof. dr hab. Tadeuszowi Kudłaczowi – Instytut Ekonomiczny;

2) dr Monice Madej - Cetnarowskiej – Instytut Języków Obcych;

3) dr hab. Tomaszowi Pałce – Instytut Kultury Fizycznej

4) dr Zofii Muzyczce – Instytut Pedagogiczny;

5) dr hab. inż. Andrzejowi Woźniakowi – Instytut Techniczny;

6) dr hab. n. med. Ryszardowi Gajdoszowi - Instytut Zdrowia.

Po raz pierwszy stanowisko dyrektora instytutu, zostało powierzone dr hab. Tomaszowi Pałce i dr hab. inż. Andrzejowi Woźniakowi.

Rok akademicki 2015/16 był rokiem intensywnej pracy w różnych obszarach funkcjonowania Uczelni, a także rokiem budowania właściwych relacji pomiędzy nowymi władzami rektorskimi a organami kolegialnymi takimi, jak: Senat i Konwent oraz pracownikami zarówno dydaktycznymi jak i niebędącymi nauczycielami akademickimi.

Do szczególnych osiągnięć należy zaliczyć:

 • uruchomienie od 1 października 2015 studiów drugiego stopnia na kierunkach:

a) „Pedagogika” w Instytucie Pedagogicznym”,

b) „Pielęgniarstwo” w Instytucie Zdrowia;

 • przygotowanie programów kształcenia wynikających z konieczności ich dostosowania do profilu praktycznego. Należy przyznać, że rozpoczęte w roku akademickim 2014/15, prace nad ich dostosowaniem przez poprzedniego Rektora prof. dr hab. inż. Zbigniewa Ślipka, zostały w roku akademickim 2015/16 całkowicie zakończone. Tym samym wszystkie kierunki kształcenia, funkcjonujące w Uczelni zarówno na studiach pierwszego jak i drugiego stopnia, od roku akademickiego 2016/17 stały się kierunkami o profilu praktycznym;
 • otrzymanie uprawnień, nadanych przez ministra właściwego ds. nauki i szkolnictwa wyższego, do prowadzenia studiów drugiego stopnia, o profilu praktycznym na kierunku „Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw” w Instytucie Ekonomicznym;
 • przedłożenie wniosku do PKA oraz ministerstwa nauki i szkolnictwa wyższego o nadanie Uczelni uprawnień do prowadzenia od roku akademickiego 2016/17, studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku „Mechatronika” w Instytucie Technicznym;
 • przygotowanie dokumentacji programowo-organizacyjnej dla nowo tworzonego kierunku „Lingwistyka dla biznesu” na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym, w Instytucie Języków Obcych;
 • uzyskanie pozytywnej akredytacji Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku „Ekonomia”;
 • zwiększenie naboru na pierwszy rok studiów o 124 osoby, w porównaniu z rokiem akademickim 2014/15;
 • utrzymanie, prawie na tym samym poziomie, co w roku 2014/15 ogólnej liczby studentów – 3617, pomimo zniżkowych tendencji demograficznych, zawieszenia naboru na kierunek „Matematyka” oraz mniejszego zainteresowania kandydatów studiami niestacjonarnymi;
 • osiągnięcia w zakresie rozwoju naukowego własnej kadry nauczycieli akademickich: osiem osób uzyskało stopień naukowy doktora, dwóch nauczycieli jest w trakcie wszczęcia procedury nostryfikacji dyplomu: na stopień naukowy doktora oraz na stopień naukowy doktora habilitowanego; uzyskanie stopni naukowych przyczyniło się do poprawy struktury zatrudnienia w grupie nauczycieli akademickich, posiadających stopień naukowy doktora;
 • aktywny udział nauczycieli akademickich w organizowanych w kraju bądź za granicą konferencjach naukowych ( łącznie uczestniczyły w nich 62 osoby);
 • organizację w Uczelni 4 konferencji naukowych o zasięgu międzynarodowym;
 • zwiększenie zainteresowania nauczycieli akademickich własnymi publikacjami, zarówno w Wydawnictwie Naukowym Uczelni, jak i w innych wydawnictwach ( odnotowano 121 tytułów publikacji z afiliacją PWSZ);
 • zdecydowana poprawa w zakresie współpracy Uczelni ze środowiskiem lokalnym, uczelniami wyższymi w kraju i za granicą, a także z różnymi firmami i zakładami pracy. W roku akademickim 2015/16, w ramach umów bilateralnych podpisano między innymi, porozumienia z Uniwersytetem w Brnie (Czechy), Instytutem Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, firmą Fakro Sp. z o.o., Fiatem Chrysler Automobiles Poland S.A. Podpisane porozumienia przyczynią się w kolejnym roku akademickim do prowadzenia wspólnych prac naukowo-badawczych. Kontynuowana była także międzynarodowa wymiana pracowników oraz studentów w ramach programu Erasmus+. Z wymiany skorzystało 66 osób – pracowników i studentów naszej Uczelni, a przyjechało do PWSZ 36 obcokrajowców.
 • działania związane z różnymi formami promocji Uczelni, prowadzonymi przez Dział Nauki, Rozwoju i Współpracy, rzecznika prasowego, instytuty, bibliotekę;
 • utrzymanie Uczelni w dobrej kondycji finansowej.

Szczegółowe informacje o funkcjonowaniu Uczelni w roku akademickim 2015/16, znajdują się w „Sprawozdaniu z działalności Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu za rok akademicki 2015/16”, stanowiącym załącznik do uchwały Nr 65/2016 Senatu z dnia 30 września 2016 roku.

Uczelnia w roku akademickim 2016/2017

Rok akademicki 2016/17 rozpoczął się od dokonania zmiany na stanowisku dyrektora Instytutu Technicznego. W wyniku śmierci dra hab. inż. Andrzeja Wożniaka, stanowisko dyrektora tego Instytutu, z dniem 1 października 2016 r. objął prof. dr hab. inż. Adam Ruszaj. W roku akademickim doszło do kolejnych zmian na stanowiskach kierowniczych: W związku ze złożoną 30 grudnia 2016 r. rezygnacją ze stanowiska dyrektora Instytutu Kultury Fizycznej przez dra hab. Tomasza Pałkę, rektor powierzył tę funkcję dr. Tomaszowi Cisoniowi, który już zarządzał Instytutem w latach 2011-2015. Z dniem 30 września 2017 r. o rozwiązanie stosunku pracy poprosiła dr Zofia Muzyczka, dotychczasowy Dyrektor Instytutu Pedagogicznego, prorektor ds. studenckich w latach 1998-2003, wieloletni członek Senatu, jeden z inicjatorów utworzenia w roku 1998 PWSZ w Nowym Sączu.

Do najważniejszych osiągnięć tego roku akademickiego należy zaliczyć:

 • dalszy rozwój oferty edukacyjnej zarówno na studiach pierwszego jak i drugiego stopnia. Uruchomiono na studiach II stopnia o profilu praktycznym kierunek – „Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw” w Instytucie Ekonomicznym oraz kierunek „Mechatronika” w Instytucie Technicznym. Uzyskano uprawnienia do prowadzenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku „Fizjoterapia” oraz studiów I stopnia na kierunku „Lingwistyka dla biznesu”,
 • przygotowanie programów studiów, w tym planów do utworzenia kolejnych, nowych kierunków studiów takich, jak :” Transport i logistyka” oraz efekty kształcenia dla kierunków: ”Położnictwo” oraz „Dietetyka” . W roku akademickim 2017/18 Uczelnia wystąpi do MNiSW o nadanie uprawnień do prowadzenia tych kierunków,
 • realizację 6-cio miesięcznych, płatnych praktyk zawodowych dla 194 zainteresowanych studentów,
 • utrzymanie stanu rekrutacji na I rok studiów na poziomie lat ubiegłych (przyjęto 1299 studentów), z zaznaczeniem, iż zmniejszyła się liczba osób zainteresowanych studiami pierwszego stopnia o 140, natomiast zwiększyła się liczba osób przyjętych na studia drugiego stopnia o 116,
 • uzyskanie pozytywnej akredytacji kierunku „Filologia”,
 • odniesienie kolejnego sukcesu w zakresie rozwoju kadry naukowej: 9 nauczycieli akademickich uzyskało stopień naukowy doktora, a 14. ma otwarte przewody doktorskie,wzrost liczby nauczycieli akademickich (z 62 w roku 2015/16 do 73 obecnie), biorących udział w konferencjach naukowych; najaktywniejsi są nauczyciele instytutów: Technicznego i Ekonomicznego,
 • podpisanie porozumień o współpracy z 3 uczelniami wyższymi (Politechniką Rzeszowską, AWF w Poznaniu, Uniwersytetem Sprawy celnej w Dnieprze na Ukrainie) oraz z 11. Instytucjami i przedsiębiorstwami środowiska lokalnego,
 • aktywność pracowników w zakresie pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych. Na realizację 7 projektów pozyskano kwotę 5 812 198,35 zł.,dobrą kondycję finansową i ciągłe utrzymanie dodatniego wyniku finansowego na poziomie lat ubiegłych,
 • dobrą współpracę z organami kolegialnymi Uczelni: Konwentem i Senatem oraz z lokalnymi samorządami.

Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania Uczelni znajdują się w sprawozdaniu Rektora, przyjętym uchwałą Senatu w dniu 29 września 2017r.