rektor cygnar mariusz

dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. PWSZ
Rektor PWSZ

Z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nowym Sączu, która jest dla niego pierwszym i jedynym miejscem pracy, jest związany od 2002 roku. W latach 2003-2011 pełnił funkcję Prorektora ds. studenckich i kształcenia, zaś funkcję Rektora objął z dniem 1 września 2015 r. Jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej, gdzie obronił pracę doktorską. Stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie Budowa i eksploatacja maszyn na podstawie decyzji Rady Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej uzyskał w 2014 roku. W tym samym roku został zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w zakładzie Mechatroniki Instytutu Technicznego PWSZ.

Swoje zainteresowania naukowe koncentruje na zagadnieniach związanych z konstrukcją konwencjonalnych i niekonwencjonalnych maszyn cieplnych i układów napędowych, w szczególności: tłokowych silników spalinowych, układów zasilania oraz napędów hybrydowych. Ponadto przedmiotem jego badań naukowych jest zastosowanie komputerowych systemów wspomagania projektowania (CAD), wytwarzania (CAM), szybkiego prototypowania (RP) oraz inżynierii odwrotnej (RE) w różnych dziedzinach nauki i techniki. Posiada duże doświadczenie w realizacji projektów badawczych finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Unię Europejską.

Jest autorem i współautorem kilku monografii oraz ponad 100 artykułów naukowo-badawczych, opublikowanych w renomowanych czasopismach polskich i zagranicznych. Aktywnie uczestniczy w konferencjach naukowych w kraju oraz zagranicą. Jako nauczyciel akademicki był promotorem ponad stu prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich. Koordynuje także prace inżynierskie w partnerskich przedsiębiorstwach o profilu przemysłowym i technicznym na Sądecczyźnie. Doceniany przed studentów, czego dowodem mogą być wyróżnienia Belfra Instytutu Technicznego przyznawane mu kilkukrotnie przez Uczelnianą Radę Samorządu Studentów.

 

 

prorektor reichel marek

dr Marek Reichel
Prorektor
Prorektor ds. Nauki i Rozwoju

Doktor nauk ekonomicznych, absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Od 2000 roku pracuje w Instytucie Ekonomicznym PWSZ w Nowym Sączu na stanowisku docenta w Zakładzie gospodarki publicznej. W latach 2007-2011 był zastępcą dyrektora Instytutu Ekonomicznego. 1 września 2011 roku objął funkcję Prorektora ds. nauki, rozwoju i współpracy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Jest autorem kilkunastu monografii i artykułów naukowych oraz redaktorem i współautorem wielu publikacji i opracowań naukowych. Wielokrotnie dokonywał ekspertyz dot. rozwoju regionalnego i strategii rozwoju na zlecenie m.in. Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Miasta Nowego Sącza, Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu i innych instytucji. Jest członkiem Powiatowej Rady Rynku Pracy dla Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego. Udzielał się jako przewodniczący lub członek wielu zespołów i komisji uczelnianych, np. Komisji ds. opracowania strategii rozwoju Uczelni na lata 2014-2020, Uczelnianego Zespołu ds. jakości kształcenia, Rektorskiej Komisji ds. nagród i odznaczeń, Komitetu Redakcyjnego Wydawnictwa Naukowego PWSZ w Nowym Sączu.

W trakcie pracy zawodowej otrzymywał wyróżnienia Starosty Nowosądeckiego za wkład pracy na rzecz rozwoju i promocji Sądecczyzny, odznaczenie odznaką honorową „Za zasługi dla turystyki” przyznane przez Ministra Sportu i Turystyki, a także nagrody Rektora oraz tytuł Belfra roku przyznawany przez studentów Instytutu Ekonomicznego, a także Odznaczenie medalem brązowym za długoletnią służbę.

Chętnie angażuje się w pracę ze studentami i rozwija ich zdolności, m.in. jako opiekun Koła Naukowego Rozwoju Regionalnego. Zainteresowania naukowe koncentruje na tematyce rozwoju regionalnego i lokalnego, konkurencyjności oraz innowacyjności regionów.

 

 

prorektor potok halina

dr Halina Potok
Prorektor
ds. studenckich i kształcenia

Doktor nauk o zdrowiu, absolwentka Wydziału Pielęgniarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, specjalistka w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej oraz pielęgniarstwa rodzinnego. Związana z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nowym Sączu od 2004 roku jako wykładowca w Instytucie Zdrowia.
Zaangażowanie w działalność Uczelni: wspieranie organizacji kształcenia na kierunkach Pielęgniarstwo i Ratownictwo medyczne, w latach 2007-2011 senator PWSZ w Nowym Sączu, w latach 2011-2015 członek senackiej Komisji Regulaminowo-Statutowej, Instytutowej Komisji ds. Jakości Kształcenia oraz Komisji Socjalnej.

Za działalność naukową i dydaktyczną została wyróżniania przez Prezydenta RP Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę, nagrodami Rektora oraz tytułem Belfra Instytutu Zdrowia przyznawanym przez studentów. Aktywnie uczestniczyła w wymianie międzynarodowej realizowanej w ramach programu Erasmus m.in. w Norwegii i na Słowacji.

Główne obszary zainteresowań naukowych obejmują medycynę, jakość życia oraz zagadnienia z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.

 

 

mgr inż. Rafał Góra
Kanclerz

 

mgr Halina Marcisz
Kwestor